§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Dansk Selskab for Biofarmaceutisk Statistik (Danish Society for Biopharmaceutical Statistics), DSBS. Selskabets hjemsted er den til enhver tid værende adresse for selskabets sekretær.

§ 2 Formål

Selskabets formål er at fremme udvekslingen af information mellem fagstatistikere, som arbejder for den farmaceutiske industri i og uden for Danmark, samt at virke for højnelse af den faglige standard og at fremtræde udadtil som sagkyndig. Formålet søges nået gennem:

 • Møder med foredrag og diskussion
 • Kontakt med udenlandske foreninger og enkeltpersoner
 • Øvrige initiativer inden for områder af almindelig interesse for medlemmerne
§ 3 Medlemskab
 • (a) Som personlige medlemmer kan optages personer, som primært arbejder som fagstatistikere i eller for den farmaceutiske industri, men kun hvis arbejdsstedet er firmamedlem.
 • (b) Som firmamedlemmer kan optages firmaer, som direkte eller indirekte er involveret i farmaceutisk industri (inklusive medical device industri og biotech virksomheder).
 • (c) Personer, som er interesserede i selskabets formål, kan efter bestyrelsens godkendelse optages, selv om de ikke opfylder kravet i punkt (a).
§ 4 Internationale forbindelser

Selskabet skal medvirke til øget internationalt samarbejde på områder, der vedrører biofarmaceutisk statistik. Selskabet er medlem af EFSPI.

§ 5 Kontingent og regnskabsår

Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

Kontingentet opkræves snarest muligt efter den ordinære generalforsamlings afholdelse og betales for det løbende regnskabsår senest en måned efter opkrævning.

Regnskabsåret går fra 1. april til 31. marts.

§ 6 Selskabets ledelse

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Generalforsamlingen vælger bestyrelse og revisor.

Bestyrelsen leder selskabets aktiviteter og har ansvaret for selskabets samarbejde med andre foreninger og lignende i ind- og udland samt for kontakt med myndighederne.

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen består af 3 – 5 medlemmer, som konstituerer sig med formand, sekretær og kasserer. Et bestyrelsesmedlem afgår efter 3 år. Intet bestyrelsesmedlem kan sidde mere end seks år i træk.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 3 års periode. Revisor vælges for et år ad gangen.

Referat af bestyrelsens beslutninger indføres i en protokol.

Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer. Ingen af selskabets medlemmer hæfter personligt for selskabets forpligtelser.

Hvis et bestyrelsesmedlem får forfald kan bestyrelsen supplere sig selv frem til næste generalforsamling.

§ 7 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned, første gang 1993. Indkaldelse skal ske med mindst 3 ugers varsel og skal indeholde dagsorden, hvori følgende punkter skal indgå:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
 4. Fremlæggelse af aktivitetsplan og budget.
 5. Fastlæggelse af kontingent.
 6. Valg af bestyrelsesmedlem og revisor.
 7. Fremsatte forslag.
 8. Eventuelt.

Af dagsordenen skal fremgå, hvem bestyrelsen foreslår til ledigblevne poster som bestyrelsesmedlem og revisor samt forslag om kontingentets størrelse.

Forslag fra medlemmer til emner, som ønskes behandlet på generalforsamlingen eller til kandidater til bestyrelse og revision skal være formanden i hænde senest 1. april før generalforsamlingen. Forslagene, som skal være ledsaget af en kort motivering, skal udsendes til hvert firmamedlem (respektive kontaktperson) inden generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25% af medlemmerne skriftligt anmoder bestyrelsen herom. Anmodningen skal indeholde en redegørelse for de spørgsmål, som ønskes behandlet. Bestyrelsen skal da senest 14 dage efter anmodningen indkalde generalforsamlingen med mindst 1 og højst 3 ugers varsel.

Hvert personligt medlem har stemmeret. Stemmeretten kan udøves ved fuldmagt. Medlemmer, der er i kontingentrestance (personligt eller firmamæssigt), har ikke stemmeret.

Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmerflerhed en dirigent udenfor bestyrelsen, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, stemmeafgivningen og dennes resultater. Stemmeafgivningen sker ved håndsoprækning, medmindre mindst 1/3 af forsamlingen ønsker en anden afstemningsmåde.

I tilfælde af stemmelighed afgøres valget af bestyrelsesmedlem og suppleant eller revisor ved lodtrækning.

På en generalforsamling kan beslutning kun tages om de forslag, der har været optaget i dagsordenen og ændringsforslag dertil. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved stemmeflerhed blandt de fremmødte.

Over det på en generalforsamling passerede optages referat, der underskrives af dirigenten og af et af bestyrelsens tilstedeværende medlemmer. Referatet udsendes til hvert firmamedlem.

§ 8 Vedtægtsændringer og opløsning

Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning kræves, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen derhos vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Er 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke til stede på generalforsamlingen, men forslag om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning i øvrigt vedtaget med 2/3 af de fremmødte stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor mange medlemmer der her er mødt.

§ 9 Revision

Revision af selskabets regnskab foretages af en af generalforsamlingen valgt revisor.

§ 10 Anvendelse af foreningsmidler i tilfælde af foreningens opløsning

Ved foreningens opløsning eller ophør af foreningens aktiviteter på anden måde skal foreningens midler udelukkende anvendes i overensstemmelse med formålsparagraffen til fremme af den statistiske videnskab inden for den farmaceutiske industri, herunder forskning og uddannelse.

Vedtaget på selskabets generalforsamling den 31. marts 2017.